Taakopdracht aan werkgroep is vastgesteld

  • Home
  • Nieuws
  • Taakopdracht aan werkgroep is vastgesteld
Taakopdracht werkgroep "toekomst geloofsgemeenschap Lonneker:

Onderzoek naar toekomstmogelijkheden van de geloofsgemeenschap in Lonneker

Aanleiding
De heren Herman Grave en Ger Krabbe hebben enige tijd geleden de Locatieraad Lonneker gevraagd om van gedachten te wisselen over de toekomst van de Kerk in Lonneker.

De betreffende brief heeft enige tijd geleden in het Dorpsblad gestaan.
Tijdens de locatieraadsvergadering op 22 maart jl. heeft dit gesprek plaats gevonden. Afgesproken werd, dat de locatieraad er naar streeft om een werkgroep in te stellen die een onderzoek instelt naar toekomstmogelijkheden van de geloofsgemeenschap in Lonneker. Tijdens die vergadering is in grote lijnen afgesproken aan welke voorwaarden een dergelijk onderzoek moet voldoen.
Hiervoor is de volgende taakopdracht opgesteld.


Opdracht.
  1. Breng in beeld de huidige situatie inzake soorten vieringen, aantallen, bezoekers, frequentie, het daar aan verbonden ruimtelijk beslag, andere in gebruik zijnde voorzieningen, eigendomsverhoudingen en de financiën( zowel vermogen als exploitatie).
Ook moet de verhoudingen tussen de geloofsgemeenschap en de parochie Maria Vlucht worden beschreven evenals de zeggenschap van het aartsbisdom Utrecht.
Met andere woorden maak een “foto” van de huidige situatie.
  1. Maak een onderbouwde schets van op de toekomst gerichte haalbare activiteiten, zoals reguliere vieringen, maar ook speciale (buiten) vieringen, leken vieringen, uitvaarten, aulagebruik, uitvoeringen van koren, invulling contacten met scholen enz., met aantallen bezoekers en alles wat daarvoor nodig is. Vertaal dit naar daarbij behorend ruimtelijk beslag.
  2. Onderzoek welke nieuwe activiteiten gewenst of noodzakelijk zijn om het voorbestaan te waarborgen en aantrekkelijk te maken voor de toekomstige generatie.
Beschrijf eventueel noodzakelijke, aanvullend behoefte aan ruimte om het voortbestaan te waarborgen.
4.    Kijk naar een plek waar dit kan worden gerealiseerd (eerste en ideale keuze).
5.    Ga na of dit in financiële zin haalbaar is (zowel naar investeringen en exploitatie).
7.    Geef aan hoe de transitie van nu naar het toekomstbeeld kan plaatsvinden. Dit geldt voor alle terreinen.
8.    Rapporteer aan de locatieraad.
Het resultaat moet zijn: een toekomstbestendige geloofsgemeenschap met een passende  accommodatie gebaseerd op realistische ideeën voor aansprekende, kansrijke en haalbare vieringen in de komende jaren.

Aandachtspunten voor de werkgroep:
-Goede en tijdige communicatie naar locatieraad en de geloofsgemeenschap
-Maak  gebruik van externe deskundigheid (pastoraatgroep, projectontwikkelaar etc.)
-Kijk  om je heen wat elders gebeurt en hier ook zou kunnen.
-Uitwerkingen  dienen te gebeuren op basis van de kerkrechtelijke mogelijkheden, zoals die thans gelden.
Tot zover de opdrachtformulering.

Standpunt parochiebestuur Maria Vlucht.
Deze zaak is voorgelegd aan het bestuur van de Parochie Maria Vlucht waaronder wij vallen. Het parochiebestuur schrijft in zijn antwoord ondermeer “dat het een prima initiatief is om een onderzoek in te stellen naar de toekomstmogelijkheden van de geloofsgemeenschap te Lonneker”. En voorts “wij wensen de werkgroep veel succes met het maken van de toekomstplannen en als we als bestuur en pastoresteam kunnen meedenken in dit proces zullen we dat graag doen”.  Voorts komt dat bestuur nog met een aantal aandachtpunten waarmee we rekening zullen houden.


 
Share our website