hoofdstuk 1 van de opdracht aan de werkgroep is gereed

 • Home
 • Nieuws
 • hoofdstuk 1 van de opdracht aan de werkgroep is gereed
Leeswijzer
Dit rapport volgt de opdrachten vermeld in onderdeel 1.1
Op dit moment is opdracht 1 uitgewerkt. Deze uitwerking is voorgelegd aan de locatieraad Lonneker en het parochiebestuur Maria Vlucht met de vraag of er significante fouten in zitten. Beide gremia hebben aangegevn dat er geen significante fouten in zitten. Zo willen wij voorkomen dat in de afrondende fase vertragingen optreden die voorkomen hadden kunnen worden.
De op deze wijze ontstane tekst zal bekend worden gemaakt aan de geloofsgemeenschap St. Jacobus de Meerdere te Lonneker met de mogelijkheid daarop te reageren.
Deze communicatie zal -uiteraard- verlopen overeenkomstig artikel 1.2
De verantwoordelijkheid voor de eindtekst ligt bij de werkgroep.

Dit onderdeel kent de volgende opbouw:
1.0 Aanleiding rapportage
1.1 Opdracht
1.2 Communicatie
2.0 Korte voorgeschiedenis
2.1 Het aartsbisdom Utrecht
2.2 Het bestuur van de parochie Maria Vlucht
2.2.1 Instemming door parochiebestuur Maria Vlucht
2.2.2 Bevoegdheden parochiebestuur Maria Vlucht
2.3 De locatieraad
2.4 De pastoraatsgroep
2.5 Kerkhofgroep
2.6 M.O.V. Missie. Ontwikkeling en Vrede
3    Onze motivatie
4.0 Uitvoering opdracht onderdeel 1
4.1 De werkzaamheden van de locatieraad
4.2 De werkzaamheden van de pastoraatsgroep
4.3 Oecumenische werkgroep
4.4 Liturgisch beraad Lonneker
4.5 Kerkhofcommissie en werkgroep
4.6 De gebouwen c.a.
4.7 De financiën
4.8 De activiteiten van werkgroepen en andere georganiseerde activiteiten
4.8.1 Overzicht vergaderfrequentie en grootte werkgroepen en aantallen vrijwilligers
         St. Jacobus de Meerdere   die gebruik maken van het parochiecentrum De Jacobsschelp
4.8.2 Overzicht van activiteiten in het kerkgebouw

1.0 Aanleiding voor rapportage
De heren Herman Grave en Ger Krabbe hebben enige tijd geleden de Locatieraad Lonneker gevraagd om van gedachten te wisselen over de toekomst van de Kerk in Lonneker.

De betreffende brief heeft enige tijd geleden in het Dorpsblad gestaan.
Tijdens de locatieraadsvergadering op 22 maart jl. heeft dit gesprek plaats gevonden. Afgesproken werd, dat de locatieraad ernaar streeft om een werkgroep in te stellen die een onderzoek instelt naar toekomstmogelijkheden van de geloofsgemeenschap in Lonneker. Tijdens die vergadering is, na overleg met en met instemming van het parochiebestuur (zie ook 2.2.1), in grote lijnen afgesproken aan welke voorwaarden een dergelijk onderzoek moet voldoen.
Hiervoor is de volgende taakopdracht opgesteld.


1.1 Opdracht.
 1. Breng in beeld de huidige situatie inzake soorten vieringen, aantallen, bezoekers, frequentie, het daaraan verbonden ruimtelijk beslag, andere in gebruik zijnde voorzieningen, eigendomsverhoudingen en de financiën (zowel vermogen als exploitatie).
Ook moet de verhoudingen tussen de geloofsgemeenschap en de parochie Maria Vlucht worden beschreven evenals de zeggenschap van het aartsbisdom Utrecht.
Met andere woorden maak een “foto” van de huidige situatie.
 1. Maak een onderbouwde schets van op de toekomstgerichte haalbare activiteiten, zoals reguliere vieringen, maar ook speciale (buiten) vieringen, leken vieringen, uitvaarten, aulagebruik, uitvoeringen van koren, invulling contacten met scholen enz., met aantallen bezoekers en alles wat daarvoor nodig is. Vertaal dit naar daarbij behorend ruimtelijk beslag.
 2. Onderzoek welke nieuwe activiteiten gewenst of noodzakelijk zijn om het voorbestaan te waarborgen en aantrekkelijk te maken voor de toekomstige generatie.
Beschrijf eventueel noodzakelijke, aanvullend behoefte aan ruimte om het voortbestaan te waarborgen.
4.    Kijk naar een plek waar dit kan worden gerealiseerd (eerste en ideale keuze).
5.    Ga na of dit in financiële zin haalbaar is (zowel naar investeringen en exploitatie).
6.    Geef aan hoe de transitie van nu naar het toekomstbeeld kan plaatsvinden. Dit geldt voor alle terreinen.
7.    Rapporteer aan de locatieraad.

Het resultaat moet zijn: een toekomstbestendige geloofsgemeenschap met een passende accommodatie gebaseerd op realistische ideeën voor aansprekende, kansrijke en haalbare vieringen in de komende jaren.
Aandachtspunten voor de werkgroep:
-Goede en tijdige communicatie naar locatieraad en de geloofsgemeenschap
-Maak gebruik van externe deskundigheid (pastoraatgroep, projectontwikkelaar etc.)
-Kijk om je heen wat elders gebeurt en hier ook zou kunnen.
-Uitwerkingen dienen te gebeuren op basis van de kerkrechtelijke mogelijkheden, zoals die thans gelden.

Tot zover de opdrachtformulering.


1.2 Communicatie
Communicatie over en weer zal een punt van aandacht moeten zijn.
Het is een wezenlijk onderdeel voor het verkrijgen van draagvlak. Met enige regelmaat zal de geloofsgemeenschap dan ook op de hoogte moeten worden gehouden van de voortgang. Hierbij zal ook aandacht moeten zijn voor het verkrijgen van reacties uit die geloofsgemeenschap.

2.0 Korte voorgeschiedenis
Op 14 december 1837 tekent de vice-superior van de Nederlandse Kerkprovincie Antonius Antonucci in Den Haag een decreet waarin wordt bepaald dat Lonneker een eigen parochie wordt.
 Op 1 januari 2011 wordt de parochie opgeheven en gaat katholiek Lonneker verder als geloofsgemeenschap St. Jacobus de Meerdere Lonneker, onderdeel van de nieuwe parochie Maria Vlucht te Losser. Onder deze parochie vallen ook de geloofsgemeenschappen Glanerbrug, Losser en Overdinkel. Een nieuw parochiebestuur wordt gevormd en Iedere geloofsgemeenschap krijgt een locatieraad en een pastoraatgroep.


2.1 Het aartsbisdom Utrecht

De geloofsgemeenschap St. Jacobus de Meerdere behoort tot het aartsbisdom Utrecht.
De verhoudingen en contacten met het aartsbisdom zijn, zo heeft het parochiebestuur Maria Vlucht ons geschreven, een verantwoordelijkheid van het parochiebestuur Maria Vlucht. Wij volstaan hier met deze constatering.

2.2 Het bestuur van de parochie Maria Vlucht

2.2.1 Instemming door parochiebestuur Maria Vlucht
De onder 1.1 opgenomen opdracht is voorgelegd aan het bestuur van de Parochie Maria Vlucht waaronder wij vallen. Het parochiebestuur schrijft in zijn antwoord onder meer “dat het een prima initiatief is om een onderzoek in te stellen naar de toekomstmogelijkheden van de geloofsgemeenschap te Lonneker”. En voorts “wij wensen de werkgroep veel succes met het maken van de toekomstplannen en als we als bestuur en pastoresteam kunnen meedenken in dit proces zullen we dat graag doen”.
Voorts komt dat bestuur nog met een aantal aandachtpunten waarmee we rekening zullen houden.

2.2.2 Bevoegdheden parochiebestuur Maria Vlucht
Voor wat de relatie met het parochiebestuur beperken wij ons hier tot die zaken die voor deze rapportage relevant zijn. Het parochiebestuur schrijft in dit verband dat de eigendomsverhoudingen en de financiën (zowel vermogen als exploitatie) een verantwoordelijkheid is en blijft van het parochiebestuur Maria Vlucht.

2.3 De Locatieraad
De taken en verantwoordelijkheden van de locatieraad zijn
een afgeleide van de zeggenschap van het parochiebestuur Maria Vlucht.
Voor een beschrijving verwijzen wij naar het onderdeel 4.1 “De locatieraad”

2.4 De pastoraatsgroep
Op basis van het parochieel centraal pastoraal werkplan heeft de pastoraatsgroep de volgende primaire taken:
 1. Fungeren als contact en aanspreekpunt en voorpost van het pastorale team voor de r.-k. geloofsgemeenschap Lonneker
 2. Zorg dragen voor afstemming activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
De pastoraatsgroep heeft daar zelf aan toegevoegd:
Van haar verwacht mag worden dat zij ter bevordering van de pastorale zorg in onze eigen geloofsgemeenschap in een brede zin initiatieven neemt en voorstellen doet en na akkoordbevinding, de uitvoering daarvan ter hand neemt en bevordert.
Voor een beschrijving van de huidige activiteiten verwijzen wij naar onderdeel 4.2
 
  1. Kerkhofgroep
Alle werkzaamheden betreffende de begraafplaats en het columbarium worden uitgevoerd door de kerkhofgroep. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het parochiebestuur.
 
  1. MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede)
De groep maakt deel uit van de MOV Zuid West Twente. Zij steunt landelijk opererende organisaties (b.v. de Vastenactie) ten behoeve van projecten in derdewereldlanden. Zij organiseren hiervoor lezingen, acties op b.v. scholen en adviseren over collectes.

3.Onze motivatie
Alvorens te beginnen met de uitwerking van de taakopdracht willen wij onze motivatie als volgt formuleren.
In het boekje “Parochie St. Jacobus de Meerdere Lonneker 150 jaar” is onder meer de volgende passage opgenomen:
Wij zullen nooit weten hoeveel; kracht, hoeveel troost, hoeveel levensmoed, enthousiasme, goedheid, zorg en liefde aan mensen is gegeven in die honderdvijftig jaar dat de kerk onder ons is.
Hoe velen hebben daar elkaar teruggevonden, nieuwe bemoediging gekregen; hoe velen hebben daar vergeving gevonden van menselijke tekorten; hoe velen hebben daar met elkaar gebeden voor hen van wie zij het leven kregen en die hen het geloof hadden doorgegeven,
Aan ons is het dat geloof te bewaren en ….. ook weer door te geven.”

Dit rapport wil hieraan een bijdrage leveren

4.0 Uitvoering opdracht onderdeel 1
Het eerste deel van de opdracht luidt als volgt:
Breng in beeld de huidige situatie inzake soorten vieringen, aantallen, bezoekers, frequentie, het daaraan verbonden ruimtelijk beslag, andere in gebruik zijnde voorzieningen, eigendomsverhoudingen en de financiën (zowel vermogen als exploitatie).
Ook moet de verhoudingen tussen de geloofsgemeenschap en de parochie Maria Vlucht worden beschreven evenals de zeggenschap van het aartsbisdom Utrecht.
Met andere woorden maak een “foto” van de huidige situatie.

Voor dit onderdeel van de opdracht is een werkgroep gevormd bestaande uit de volgende personen:
Herman Pegge, Willy Nijhuis, Gerard ten Vergert, Berend Kok, Jozef Evering, Jos Sprakel, Herman Grave en Ger Krabbe.
Na afronding van dit onderdeel 1 zal worden gekeken naar uitbreiding/aanpassing van de werkgroep. Met name vrouwen en jeugd zullen een plek moeten krijgen.

4.1 De werkzaamheden van de locatieraad
De locatieraad voert binnen de kaders van de reglementen en gemaakte afspraken en in goede afstemming met het parochiebestuur de volgen taken uit:
- Het mede opstellen van de jaarbegroting. 
- Het mede controleren en beoordelen of de uitgaven in overeenstemming zijn met de begroting en                                             aanvullende afspraken.
- Het mede in stand houden van het kerkgebouw en andere ruimtes inclusief de benodigde apparatuur op basis van onderhoudscontracten en eenmalige contracten die goedgekeurd zijn door het parochiebestuur
- Het faciliteren, stimuleren, organiseren en plannen van het vrijwilligerswerk, commissies en werkgroepen.
- De dagelijkse zorg rondom het kerkgebouw.


4.2 De werkzaamheden van de pastoraatsgroep
                De werkzaamheden van de pastoraatsgroep laten zich samenvatten in het volgende overzicht
 1. Overleg met jongerenwerker Ans te Lintelo over activiteiten t.b.v. jongeren
 2. Uitgeven van Geloven in Lonneker, blad van onze geloofsgemeenschap.
 3. Contacten met Liduinaschool en Daltonschool
 4. Beheer van de Mariakapel inclusief intentieboek. Alle dagen open.
 5. Bijhouden informatiebord achter in de kerk.
 6. Bespreken activiteiten Oecumenische Werkgroep Lonneker              .
 7. Deelname aan werkgroep voor de Lonneker Passie, in afwachting van nieuw initiatief van Hervormde kapel.
 8. Streven naar gebruik prikborden voor geboortekaartjes, en aankondigingen van doop, 1e communie en vormsel. Ook bij overlijden, bijzondere vieringen en andere activiteiten en gebruikmaking van bidprentjes en uitgeknipte lijstjes uit ons dorpsblad,
 9. Samen met locatieraad en koor: Planning en invulling kerkdiensten in coronatijd.
 10. Armoede en Jacobusviering eenzaamheid in Lonneker:           
 • Medewerking vragen aan werkgroepen ziekenbezoek en nabestaanden.
 • Jeu de boulesclub organiseren.
 1. Lonneker forum Lezingen organiseren, om te beginnen bij de sobere maaltijd.
 2. Sobere maaltijd in het kader van midvasten inclusief lezing
 3. Deelname aan liturgisch beraad Lonneker
 4. Deelname aan Oecumenische werkgroep Lonneker.

4.3 Oecumenische werkgroep
a. Palmpasenviering
b. De oecumenische Oogstviering.
c. Oecumenische kerstsamenzang.

4.4 Liturgisch Beraad Lonneker (LBL)
Van alle bij de liturgie en de organisatie van de vieringen betrokken groepen is in het LBL iemand vertegenwoordigd.
a. Opzetten en uitvoeren van liturgische jaarkalender.
b. Meewerken bij de liturgische en organisatorische voorbereidingen en uitvoering van                                   
    de vieringen.

4.5 Kerkhofcommissie met werkgroep
a. Overleg
b. Schoonhouden kerkhof, columbarium en strooiveld
c. Op zetten kerststal in de kerk.
Zie ook 2.5

4.6 De gebouwen c.a.
Welke ruimten heeft de geloofsgemeenschap in Lonneker tot haar beschikking en welke functies hebben daarin een plek?
Het kerkgebouw biedt bij vieringen ruimte aan ongeveer 600 personen.
Binnen het kerkgebouw zijn nog de volgende functies:
 1. Opbaarruimte
 2. Mariakapel
 3. Sacristie
 4. Koor
 5. Zolder
 6. Cv-ruimte

Ook is er de beschikking over de volgende functionele ruimtes:
- Een parochiezaal
- Een vergaderzaal
- Een vertrek voor het secretariaat,
- Overig nl twee garderobes, twee toiletten, twee garages
De in gebruik zijnde oppervlakten zijn:
-Kerkgebouw                     931,22 m2
-Parochiecentrum           198,21 m2
Totaal in gebruik            1129,43 m2
Voor de plattegronden ; zie elders op onze website
 •  
De eigendomsverhoudingen zijn een verantwoordelijkheid van het parochiebestuur (zie 2.2.2.)
De gronden in eigendom bij het parochiebestuur zijn op onderstaande kadastrale tekening aangegeven.

4.7 De financiën
Bij het onderdeel over het parochiebestuur (2.2.2) hebben we vermeld, dat de eigendomsverhoudingen en de financiën (zowel vermogen als exploitatie) een verantwoordelijkheid van het parochiebestuur Maria Vlucht is en blijft.
De onderstaande begroting voor 2021 is mede opgesteld door de locatieraad onder eindverantwoordelijkheid van het parochiebestuur.
Enkele posten van die begroting hebben wij van een korte toelichting voorzien.
Sommige posten spreken voor zich; bij andere ontbreekt ons het inzicht om een toelichting te gegeven.
Wij hebben geen informatie welke bezittingen aan “Lonneker” zijn/kunnen worden toegeschreven, welke consequenties men daaraan mag verbinden b.v. inzet uitsluitend voor “Lonneker” hoe groot het vermogen is en welke spelregels daaraan zijn verbonden.
Wij moeten ons dus, helaas, beperken tot de begroting 2021.


Begroting 2021

Ontvangsten

Kerkbijdragen                                  43.500                                Betreft gezinsbijdragen
Collecten                                              8.500                                  Spreekt voor zich
Misintenties                                        5.000                                  idem
Uitvaarten                                         14.500                                  idem
Offerkaarsen                                      2.000                                  idem
Overige bijdragen                             5.000
Opbrengst bezittingen                  23.500                                  Geen informatie over de bezittingen   

Totaal                                               102.000  

Uitgaven

Persoonskosten                              60.000                                 bijdrage kosten pastores c.a.
Gebouwen                                        10.000                                 Onderhoud en lasten
Energiekosten                                  16.000                                 Spreekt voor zich
Kerkdiensten/pastoraalwerk        7.000                                 Versiering kerk, kosten erediensten etc.
Verplichte bijdrage bisdom         11.000
Beheerskosten                                   8.000

Totaal                                                 112.000Er is dus een tekort van Euro 10.000
Met een tweetal stelposten ter grootte van Euro 9.000 is binnen de begroting nog geen rekening gehouden.
Voor deze niet gedekte bedragen wordt het vermogen aangesproken. De grootte en samenstelling hiervan met de daarbij behorende spelregels kennen wij niet. De eindverantwoordelijkheid van financiële zaken ligt bij het parochiebestuur Maria Vlucht.

Ter informatie: Onze geloofsgemeenschap telt 2058 leden. Hiervan zijn 1060 personen hoofdbewoner. In 2020 deden ongeveer 450 personen mee aan de kerkbijdrage.
Het aantal deelnemers aan de kerkbijdrage varieert omdat er ook parochianen zijn die ééns in de 2 of 3 jaar een bedrag betalen.

4.8 De activiteiten van werkgroepen en andere gereorganiseerde activiteiten

4.8.1 Overzicht vergaderfrequentie en grootte werkgroepen en aantallen vrijwilligers St. Jacobus de Meerdere Lonneker die gebruik maken van het parochiecentrum De Jacobsschelp.
Naam v.d. groep Is dit een werkgroep? Aantal leden Frequentie bijeenkomsten
Per jaar.
Totaal aantal personen per jaar.
Locatieraad Ja 4 10 x 40
Pastoraatgroep Ja 5 10 x 50
Kerkbijdrage/ledenadm. Neen 1 52x 52
Kosters Ja 7 4 x 28
Collectanten Neen 10 52 X  2  pers. per keer 104
Lourdesgroep Neen 2    
Spreekuur Jacobsschelp Ja 2 180 x 360
Kerkberichten Ja 3 45 x 135
Voorbereiding dopen Ja 3 5 x 15
Ziekenbezoekgroep Ja 3 4 x 12
Caritas Ja 2 4 x 8
Begraafplaatscie. Ja 4 3 x 12
Kerkhofgroep Ja 12 45 x 540
Archief Ja 2 45 x 90
Koor Liedwientjes.   10    
Bloemengroep   3    
Schoonmaken Mariakapel   1    
Herenkoor Ja 12 45 x 540
Dameskoor Ja 12 45 x 540
Liturgisch Beraad Ja 7 4 x 28
Koor Op Toon Ja 20 45 x 900
KVG Ja 40 6 x 240
Opening Mariakapel Ja 7 2 x 14
Breigroep Ja 20 30 x 600
MOV Ja 2 6x 12
Acolieten        
Werkgroep 1e communie. ja 3 Vergadert thuis  
Werkgroep Vormsel ja 3 Vergadert thuis  
Werkgroep kerstspel ja 3 Vergadert thuis  
Totaal bezoekers
 
      4320
               
4.8.2 Overzicht van activiteiten In het kerkgebouw.
 
Naam v.d. groep Aantal personen Bijeenkomsten
Per jaar.
Totaal aantal personen per jaar.
Mariakapel 20 bezoekers per dag 300 dagen open 6000
Bijzondere vieringen 100 10 1000
Gewone vieringen 70 35 2450
Door de weekse vieringen 12 12 144
Uitvaarten 150 25 3750
Doopvieringen      
Huwelijken      
Koorrepetities donderdag 25 45 1125
Koorrepetities maandag 25 40 1000
Totaal bezoekers     154695.0 Uitvoering opdracht onderdeel 2
In de taakopdracht is onderdeel twee als volgt geformuleerd:

Maak een onderbouwde schets van op de toekomstgerichte haalbare activiteiten, zoals reguliere vieringen, maar ook speciale (buiten) vieringen, leken vieringen, uitvaarten, aulagebruik, uitvoeringen van koren, invulling contacten met scholen enz., met aantallen bezoekers en alles wat daarvoor nodig is. Vertaal dit naar daarbij behorend ruimtelijk beslag.
 
Share our website