Stand van zaken april 2022

Werkgroep toekomst kerk Lonneker.
In ons dorpsblad van 9 februari jl. hebben wij u onder de kerkberichten H. Jacobus de Meerdere Lonneker geïnformeerd over de gevormde werkgroep die een opdracht over de toekomst van de geloofsgemeenschap Lonneker uitwerkt.
Deze opdracht luidt:
  1.  Breng in beeld de huidige situatie inzake soorten vieringen, aantallen, bezoekers, frequentie, het daaraan verbonden ruimtelijk beslag, andere in gebruik zijnde voorzieningen,         eigendomsverhoudingen en de financiën (zowel vermogen als exploitatie).
  2. Maak een onderbouwde schets van op de toekomstgerichte haalbare activiteiten, zoals reguliere vieringen, maar ook speciale (buiten) vieringen.
  3. Onderzoek welke nieuwe activiteiten gewenst of noodzakelijk zijn om het voorbestaan te waarborgen en aantrekkelijk te maken voor de toekomstige generatie.
  4. Kijk naar een plek waar dit kan worden gerealiseerd (eerste en ideale keuze).
  5. Ga na of dit in financiële zin haalbaar is (zowel naar investeringen en exploitatie).
  6. Geef aan hoe de transitie van nu naar het toekomstbeeld kan plaatsvinden.
  7. Rapporteer aan de locatieraad.
Diverse mensen hebben ons benaderd met de vraag of het de bedoeling van de opdracht is om de kerk te sluiten en de eredienst zo onmogelijk te maken.
Gezien onze opdracht (zie hierboven) kan deze vraag kort worden beantwoord met NEE.
Het resultaat moet zijn: een toekomstbestendige geloofsgemeenschap met een passende accommodatie gebaseerd op realistische ideeën voor aansprekende, kansrijke en haalbare vieringen in de komende jaren.
De werkgroep heeft inmiddels het eerste gedeelte (opdracht nr. 1) afgerond. Het resultaat is voorgelegd aan de locatieraad en het parochiebestuur met het verzoek na te gaan of men zich kan vinden in de tekst.
Zowel de locatieraad als het parochiebestuur hebben bij de tekst geen opmerkingen geplaatst.
De onderdelen die moeten volgen, gaan over de toekomst.
Als u daar een bijdrage aan wilt leveren, daar gedachten over hebt kortom ons wilt helpen, bent u natuurlijk van harte welkom. 

Wij hebben inmiddels een website: www.toekomstkerklonneker.nl
Als u daarnaartoe gaat, vindt u alle informatie die de werkgroep verzameld heeft waaronder de uitwerking van hoofdstuk 1. Ook toekomstige bijdragen zullen wij op de website plaatsen.
Via ons dorpsblad zullen wij u daarop iedere keer wijzen.
Daarnaast hebben wij een email adres: toekomstkerklonneker@outlook.com
Hier kunt u terecht met al uw vragen en/of opmerkingen.

Wijzigingen in de werkgroep
Met het afronden van hoofdstuk 1 (beschrijving huidige situatie) heeft Herman Pegge de werkgroep verlaten. Voor zijn bijdragen willen wij hem hier graag bedanken.
Voor het onderdeel toekomstige vieringen heeft Aletta Bombeld haar medewerking toegezegd.
Astrid de Jong zal ons ondersteunen met het beheer van de website en het email-adres.
Wij zijn erg blij dat deze dames een steentje willen bijdragen.
Wel zijn wij nog op zoek naar een secretaris. Het gaat hier om beperkt tijdsbeslag. Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij Ger Krabbe telefoon 053-4338024.
Namens de werkgroep,
Ger Krabbe
Share our website